احمد شهید

چهارمین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران

یادداشتی از وب‌سایت ایرکو در تحلیل گزارش احمد شهید متمرکز بر وضعیت همجنسگرایان ایرانی

یک قدم به جلو؛ در رابطه با گزارش فوریه‌ی 2013 احمد شهید به سازمان ملل متحد

رامتین شهرزاد از دید یک روزنامه‌نگار و از دید یک همجنسگرای ایرانی، نگاهی دارد به گزارش احمد شهید و قید شدن نام جامعه‌ی او در این گزارش.

نگاهی کوتاه به گزارش چهارمِ احمد شهید

مهدی سزاوار، وکیل، نگاهی دارد به گزارش احمد شهید. او ابتدا شهید را معرفی می‌کند و جایگاه او را نشان خواننده می‌دهد، سپس نگاهی کوتاه و تحلیلی به بخشی از گزارش او می‌اندازد که مرتبط به وضعیت همجنسگرایان ایرانی است.

نگاهی به آخرین گزارش دکتر احمد شهید

ساقی قهرمان، نگاهی تحلیلی دارد به گزارش اخیر احمد شهید و متمرکز است بر بحث‌هایی که شهید در مورد وضعیت همجسنگرایان ایرانی مطرح کرده است.

عدمِ شناسایی حقوق همجنسگرایان در ایران

محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در سازمان ملل متحد و در پاسخ به گزارش اخیر احمد شهید صحبت می‌کند. بخشی از حرف‌های او که مرتبط به حقوق همجنسگرایان است را در این لینک می‌توانید بخوانید. البته با آگاهی با ضدیت او با این حقوق.

سه پاراگرافِ احمد شهید

متن فارسی گزارش اخیر احمد شهید به سازمان ملل متحد در وب‌سایت رسمی ایشان منتشر شده است. سه پاراگراف از این گزارش به وضعیت «جامعه زن همجنسگرا، مرد همجنسگرا، دوجنسگرا و فرا جنسیتی» اختصاص دارد. این بخش را می‌توانید در این لینک بخوانید.